ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสมบัติ เกริกชัยวัน

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Chief of Kalasin Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
Kalasin Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสมบัติ เกริกชัยวัน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Management System Development Group
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.)
Management System Development Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 เมษายน 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์
3
-
-
-
นายสมบัติ เกริกชัยวัน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน

สังกัด:  

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่