ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Principal Advisor on Excise Tax Strategy
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Deparment

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มีนาคม 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
Principal Advisor on Excise Tax Strategy
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Deparment

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มีนาคม 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: รองอธิบดีคนที่ 1
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Deparment

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2562
4
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Director of Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 582/2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 22 พฤศจิกายน 2560 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งรองอธิบดี
5
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Deparment

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พฤศจิกายน 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: -
6
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Director of Regional Excise Office 8
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
Regional Excise Office 8

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
18 มี.ค.2558

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2559
7
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Chief of Bangkok 3 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok 3 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 มี.ค.2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที 8
17 มีนาคม 2558
8
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok 5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok 5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok 5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok 5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok 5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นายปิยกร อภิบาลศรี
Mr.Piyakorn Apibalsri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok 5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok 5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่