ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Chief of Udonthan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี
Udonthan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhonphanom Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhonphanom Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่พังงา
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief of Phangnga Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
6
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief of Phangnga Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พังงา
Chief of Phangnga Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา
Phangnga Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Executive System Development Group
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Executive System Development Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่พังงา
9
-
-
-
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์
Ms.Naiyana Pisutthirat
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Executive System Development Group
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Executive System Development Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่