ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายสมชาย เปี่ยมสุข

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrae Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสมชาย เปี่ยมสุข

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrae Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrae Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: รักษาการในตำแหน่ง 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่แพร่
3
-
-
-
นายสมชาย เปี่ยมสุข

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
Regional Excise Office 5

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธ.ค.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่แพร่
4
-
-
-
นายสมชาย เปี่ยมสุข

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
สังกัด:  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มกราคม 2562
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่