ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางถอฟ้า ลิ่มประยูร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division
สังกัด:  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection Administration Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2561 ที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางถอฟ้า ลิ่มประยูร

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  ฝ่ายอำนวยการ
Administrative Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2561 ที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่