ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
Chief of SamutSongkhram Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
SamutSongkhram Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
Finance Technical Expert
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มิ.ย.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
3
-
-
-
นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Head of Revenue and Electronic Processing Administration Division
สังกัด:   สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  เลื่อนระดับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่