ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ อาวุโส

สังกัด:  ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่