ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายนพดล ศิริวัฒนากร

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
Finance Technical Expert
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายนพดล ศิริวัฒนากร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
Head Of Duty Stamp Procurement and Management Division
สังกัด:  ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
Duty Stamp Procurement and Management Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564 รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่