ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางจันทิมา เถื่อนเจริญ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่