ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Director of Regional Excise Office 9
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Chief of Tak Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
Tak Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
3
-
-
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Chief of Tak Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
Tak Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Chief of Tak Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
Tak Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตาก
Chief of Tak Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก
Tak Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558 (18 มี.ค.2558)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Chief of Sakaeo Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
Sakaeo Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายจรูญ ราชกิจจา
Mr.Jaroon Rajchakijja
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Chief of Pattani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี
Pattani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 มิ.ย.2556 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่