ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสนธยา ชื่นพระแสง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวนการส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
Head Of Manpower and Work System Division
สังกัด:  ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Manpower and Work System Division of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 กุมภาพันธ์ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่