ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms.Budsara Thongpo
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chaiyaphum Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms.Budsara Thongpo
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chief of Chaiyaphum Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
Chaiyaphum Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจาก สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ที่ 582/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms.Budsara Thongpo
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Chief of Singburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค.2557(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายไปสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
4
-
-
-
นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms.Budsara Thongpo
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
5
-
-
-
นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms.Budsara Thongpo
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางสาวบุศรา ทองโผ
Ms.Budsara Thongpo
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่