ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ
Acting Sub Lt. Yongyut Phoomiprathe
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Director of Bureau of Investigation, Prevention and Suppression
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษยายน พ.ศ. 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
Audit Excise, Expert Level
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
3
-
-
-
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
4
-
-
-
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม1
Head of Prevention and Suppression Division 1
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: -
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่