ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Office
สังกัด:  กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  ส่วนอำนวยการ
Administrative Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 มี.ค.2564 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่