ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร
Miss Sureeporn lamjaturapat
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Chief of Prachuapkhirikhan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Prachuapkhirikhan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร
Miss Sureeporn lamjaturapat
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 ( 7 ก.พ.2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
3
-
-
-
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร
Miss Sureeporn lamjaturapat
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
สังกัด:  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Information Technology Division OF Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
4
-
-
-
นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร
Miss Sureeporn lamjaturapat
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head of Information Technology Division
สังกัด:  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Information Technology Division OF Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.ที่ 7
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่