ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs.Pawana Kiatchusak
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เลย
Chief of Loei Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs.Pawana Kiatchusak
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เลย
Chief of Loei Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs.Pawana Kiatchusak
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Chief of Yala Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Yala Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์
Mrs.Pawana Kiatchusak
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอัตรากำลังและระบบงาน
Head Of Manpower and Work System Division
สังกัด:  ส่วนอัตรากำลังและระบบงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Manpower and Work System Division of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 12 ก.พ.2561 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ยะลา (อำนวยการ สูง)
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่