ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
Principal Advisor on Tax Development and Administration
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
สังกัด:  Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  4 พฤศจิกายน 2561(ย้ายดำรงตำแหน่งระดับรองอธิบดีกรมสรรพสามิต)
3
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: รองอธิบดี
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Deparment

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 พฤศจิกายน 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
4
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 582/2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Chief of Bangkok 3 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok 3 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายจากเลขานุการกรม
18 มี.ค.2558

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2559 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
6
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ก.ค.2557(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 17 มีนาคม 2558
ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
7
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
ดร.ธิบดี วัฒนกุล
Dr.Tlbprdee Wattanakul
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2554
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: (รักษาราชการแทน)
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่