ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางกนกภรณ์ อินไชย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
Head of Accounting and Budget Management Section
สังกัด:  ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
Accounting and Budget Management Section

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่