ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyananda
ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Director of Finance and Revenue Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต
3
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Director of Finance and Revenue Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Offices 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Offices 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Office 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 เลื่อนจากสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
18 มี.ค.2558

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
6
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Director of Regional Excise Offices 10
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Regional Excise Offices 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Chief of Area Excise Ratchaburi
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Area Excise Ratchaburi

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
17 มีนาคม 2558
8
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Chief of Area Excise Ratchaburi
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Area Excise Ratchaburi

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Chief of Area Excise Ratchaburi
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
Area Excise Ratchaburi

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
11
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
Mr.Akkaruth Sandhyanada
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม
Chief of Office of the Secretary
สังกัด:  สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่