ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางสาวรัชฎา วานิชกร

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวรัชฎา วานิชกร

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert.
สังกัด:  สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
3
-
-
-
นางสาวรัชฎา วานิชกร

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert.
สังกัด:  สำนักแผนภาษี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เมษายน 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางสาวรัชฎา วานิชกร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
Head of Tax Structure Development Division
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่