ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau Technical Expert
สังกัด:  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ตั้งแต่ 27 ก.พ.2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กทม.1
3
-
-
-
นางสาวปัญจนี ทิพโลมุท

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Development Innovation Division
สังกัด:  ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development Innovation Division Of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่