ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Chief of Bangkok5 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
Bangkok5 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
3
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Chief of Bangkok 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
Bangkok 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย.2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นางนารีรัตน์ อุดมธรรมภักดี
Mrs.Nareerat Udomdhammabhakdi
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Chief of Phetchabun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
Phetchabun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่