ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์
Acting Sub Lt. Chakri Sirinusorn
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Chief of Mukdahan Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
Mukdahan Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์
Acting Sub Lt. Chakri Sirinusorn
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
Regional Excise Office 4

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 21 มิถุนายน 2561    หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
-
-
-
ว่าที่ร้อยตรี จักรี สิรินุสรณ์
Sub Lt. Chakri Sirinusorn
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม 2
Head of Prevention and Suppression Section 2
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ตุลาคม 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่