ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายทวีป สอนชา
Mr.Taveep Sonchar
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Chief of Pathumthani 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
Pathumthani 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายทวีป สอนชา
Mr.Taveep Sonchar
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1
3
-
-
-
นายทวีป สอนชา
Mr.Taveep Sonchar
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายทวีป สอนชา
Mr.Taveep Sonchar
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Chief of Phichit Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
Phichit Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายทวีป สอนชา
Mr.Taveep Sonchar
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Bureau of Tax Collection Standard and Development 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 23 ก.ย.2556 (ผู้เชี่ยวชาญ)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่