ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr.Apiwatch Meesoua
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Chief of Samutsakorn Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
Samutsakorn Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr.Apiwatch Meesoua
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Chief of Nakhon Ratchasima Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
3
-
-
-
นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr.Apiwatch Meesoua
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย
Head of Legal Affairs Division
สังกัด:  ส่วนกฏหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
Legal Affairs Division Of Regional Excise Office 7

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย สำนักงานสรรพสามิตภาทึ่ 7
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 26 พฤษภาคม 2558
เลื่อนระดับดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
4
-
-
-
นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr.Apiwatch Meesoua
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Chief of Nakhon Ratchasima Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr.Apiwatch Meesoua
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Chief of Nakhon Ratchasima Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายอภิวัชร์ มีเสือ
Mr.Apiwatch Meesoua
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Chief of Narathiwat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส
Narathiwat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: เลื่อนผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย สภ.ที่ 7 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 ย้ายไปสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่