ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr.Chairat Saedan
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Chief of Phetchaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
Phetchaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr.Chairat Saedan
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Chief of Krabi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
3
-
-
-
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr.Chairat Saedan
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Chief of Krabi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr.Chairat Saedan
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Chief of Krabi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
Krabi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายชัยรัตน์ แซ่ด่าน
Mr.Chairat Saedan
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่