ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายคติ อาภากุลอนุ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Development Innovation Division
สังกัด:  ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Development Innovation Division Of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2561 ที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่