ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.BunChon Songsamphant
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Chief of Bangkok3 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok3 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.Bunchrn Songsamphant
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาราคาภาษีสรรพสามิต
Director of Tax Price Monitoring and Standard Development Division
สังกัด:  กองกำกับและพัฒนาราคาภาษีสรรพสามิต
Tax Price Monitoring and Standard Development Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
3
-
-
-
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.BunChon Songsamphant
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Nakhonnayok Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
4
-
-
-
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.BunChon Songsamphant
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Chief of Nakhonnayok Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
Nakhonnayok Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.BunChon Songsamphant
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.BunChon Songsamphant
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์
Dr.BunChon Songsamphant
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี
Tax Technical Expert
สังกัด:  สำนักแผนภาษี
Bureau of Tax Planning

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่