ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาวปาณิสรา เกษรบัว

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
Head Of Human Resource Administration Technical Service Divi
สังกัด:  ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Administration Technical Service Divi Of Human Resource Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่