ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นางนวลอนงค์ คงคำ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Chief of Angthong Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
Angthong Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางนวลอนงค์ คงคำ

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Chief of Uthaithani Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
Uthaithani Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง
3
-
-
-
นางนวลอนงค์ คงคำ

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
Litigation Tax Audit Expert
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Bureau of Investigation, Prevention and Suppression

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่