ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดเก็บภาษี
Head of Tax Collection Administration Division
สังกัด:  ส่วนบริหารจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
Tax Collection Administration Division Of Reginal Excise Office 10

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่