ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางสาววชิราภรณ์ ขยัน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
Regional Excise Office 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2561 ที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาววชิราภรณ์ ขยัน

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
Head of Administrative Division
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  29 ม.ค.2561 ที่ 41/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค.2561
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่