ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
Computer Technical Officer, Expert Level
สังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Center

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
Head of Information and Services Division
สังกัด:  ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
Information and Services Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฯ
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่