ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr.Suvanchai Viravattanadej
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Chief of Kanchanaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
Kanchanaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 มี.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr.Suvanchai Viravattanadej
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Chief of Roi Et Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Roi Et Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 11 มี.ค.2564 ย้ายตำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี
3
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr.Suvanchai Viravattanadej
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Chief of Roi Et Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
Roi Et Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr.Suvanchai Viravattanadej
ตำแหน่ง: ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

สังกัด:  สำนักงานมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
Mr.Suvanchai Viravattanadej
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1

สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
Bureau of Tax Collection Standard and Development

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่