ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายวีระ วาณิกบุตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Supply Analyst, Senior Professional Level
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่