ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายบุญธรรม เสาวดี

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Chief of Rayong 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
Rayong 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายบุญธรรม เสาวดี
Mr.Boontham Saowadee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Chief of Sakonnakorn Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2
3
-
-
-
นายบุญธรรม เสาวดี
Mr.Boontham Saowadee
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แพร่
Chief of Phrea Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
Phrea Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561 (4 ธันวาคม 2561)   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
4
-
-
-
นายบุญธรรม เสาวดี
Mr.Boontham Saowadee
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายบุญธรรม เสาวดี
Mr.Boontham Saowadee
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Administrative Professional Taxsation
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
นายบุญธรรม เสาวดี
Mr.Boontham Saowadee
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม1

สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: -
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายรักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สภ.ที่ 2
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่