ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสุดใจ พรมพล
Mr.Sudjai Prompol
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
Head of Information and Services Division
สังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Center

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 17 กันยายน พ.ศ.2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสุดใจ พรมพล
Mr.Sudjai Prompol
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
สังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Center

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่