ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายสามารถ พิมพ์หนู

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Maehongson Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 29 ม.ค.2564   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายสามารถ พิมพ์หนู

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สภ.ที่6
Head of Tax Collection Administration Division
สังกัด:  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection Administration Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่