ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายวิกรม สมิตเวช

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสิ่งแวดล้อม

สังกัด:  กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่