ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นายเดชา บุญอินท์

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chief of Chanthaburi Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
Chanthaburi Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายเดชา บุญอินท์

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Maehongson Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Maehongson Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เมษายน 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายเดชา บุญอินท์

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมายภาษีสรรพสามิต
Law Excise Technical Expert
สังกัด:  สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้านดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
4
-
-
-
นายเดชา บุญอินท์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนคดี
Head of Litigation Division
สังกัด:  ส่วนคดี
Litigation Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: -
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมายภาษีสรรพสามิต
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่