ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director of Excise Tax Administration Standaeds and Development 2 Bureau
สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Chief of Samutprakan1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Samutprakan1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director of Bureau of Tax Collection Standard and Development 2
สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Bureau of Tax Collection Standard and Development 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Chief of Samutprakan1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Samutprakan1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
6
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Chief of Samutprakan1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1
Samutprakan1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 ( 26 พฤษภาคม 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok 4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557 (3 มี.ค.2557)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Chief of Yala Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
Yala Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok 4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok 4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
14
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Chief of Bangkok 1 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
Bangkok 1 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
15
-
-
-
ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
Dr.Chonlathan Visaruthvong
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Chief of Bangkok 4 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
Bangkok 4 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่