ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายพานิช หมู่ศิริ
Mr.Panich Moosiri
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Chief of Samutprakan 2 Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
Samutprakan 2 Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายพานิช หมู่ศิริ
Mr.Panich Moosiri
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
Head of the Direction Division
สังกัด:  ส่วนพัฒนาระบบงาน
System Development Devision

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: เลื่อนระดับดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
3
-
-
-
นายพานิช หมู่ศิริ
Mr.Panich Moosiri
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
Computer Technical Officer, Expert Level
สังกัด:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่