ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
หนังสือ
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์

ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chief of Chumphon Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
Chumphon Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

สังกัด:  สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 24 มิถุนายน 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
3
-
-
-
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนมาตฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการส่วนมาตฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่