ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Director of Regional Excise Office 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
Regional Excise Office 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Director of Regional Excise Office 3
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
4
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Director of Regional Excise Office 3
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
Regional Excise Office 3

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2563 ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
5
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chief of Area Excise Chainat
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Area Excise Chainat

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ตุลาคม 2562 ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
6
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chief of Chai Nat Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
Chai Nat Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 31 ก.ค.2560 เลื่อนระดับมาจากสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
7
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Chief of Nong Khai Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
Nong Khai Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ที่ 582/2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Chief of Nakhon Phanom Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม
Nakhon Phanom Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
18 มี.ค.2558

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายละนอง แก้วศรีช่วง
Mr.Lanong Kaewsrichuang
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Mae Hong Son Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ย้ายมาจากผู้อำนวยการส่วนกฏหมายสภ.ที่ 4 15 ก.ค.2557(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่