ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

ประถมาภรณ์ช้างเผือก
หนังสือ
นายอำนาจ อริยจินดา
Mr.Amnat Ariyajinda
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายอำนาจ อริยจินดา
Mr.Amnat Ariyajinda
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Chief of Kamphaengphet Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Kamphaengphet Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 15 ต.ค.2562 ย้ายดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
3
-
-
-
นายอำนาจ อริยจินดา
Mr.Amnat Ariyajinda
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Chief of Kamphaengphet Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Kamphaengphet Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 ( 18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายอำนาจ อริยจินดา
Mr.Amnat Ariyajinda
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Chief of Mae Hong Son Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559 (9 กันยายน 2559)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นายอำนาจ อริยจินดา
Mr.Amnat Ariyajinda
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
Head of Audit, Prevention and Suppression Division
สังกัด:  ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Division

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2559
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่