ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นางวีรนุช ดำรงค์นาวิน

ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

สังกัด:  กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่