ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Director of Goods and Exhibit Analysis Office
สังกัด:  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2563
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
-
-
-
นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 2
Chief of the Direction Division
สังกัด:  

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า
3
-
-
-
นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ 1
Head of Laboratory Analysis Division 1
สังกัด:  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Goods and Exhibit Analysis Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่