ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
-
-
-
นายธีระชัย สมานทรัพย์
Mr.Teerachai Smarnsup
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรงงาน
Head of Factory Monitoring Division
สังกัด:  กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Technical Development and Audit Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่