ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1

มหาวชิรมงกุฎ
หนังสือ
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: รองอธิบกรมสรรพสามิต
Deputy Director General
สังกัด:  กรมสรรพสามิต
Excise Department

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ธันวาคม 2562   หนังสือแต่งตั้ง

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ปัจจุบัน
2
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Director of Audit, Prevention and Suppression Bureau
สังกัด:  สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Director of Audit, Prevention and Suppression Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 2 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
3
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Director of Audit, Prevention and Suppression Bureau
สังกัด:  สำนักงานผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Director of Finance and Revenue Management Bureau
สังกัด:  สำนักบริหารการคลังและรายได้
Finance and Revenue Management Bureau

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ที่ 582/2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
5
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Director of Regional Excise Office 9
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
Regional Excise Office 9

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: เลื่อนจากสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
18 มี.ค.2558

ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 25 พฤษภาคม 2559 เลื่อนระดับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
6
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Chief of Area Excise Nakhonpathom 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Area Excise Nakhonpathom 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2556
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
17 มีนาคม 2558
7
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivat Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Chief of Area Excise Nakhonpathom 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Area Excise Nakhonpathom 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2555
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
8
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivatk Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Chief of Area Excise Nakhonpathom 2
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
Area Excise Nakhonpathom 2

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 25 พ.ค.2554 (ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
9
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivatk Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Chief of Area Excise Kamphaengphet
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Area Excise Kamphaengphet

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2553
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
10
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivatk Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Chief of Area Excise Kamphaengphet
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Area Excise Kamphaengphet

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2552
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
11
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivatk Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Chief of Area Excise Kamphaengphet
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
Area Excise Kamphaengphet

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2551
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
12
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivatk Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Chief of Area Excise Trang
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Area Excise Trang

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2550
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
13
-
-
-
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
Mr.Vivatk Kawsakul
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Chief of Area Excise Trang
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง
Area Excise Trang

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2549
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่