ลำดับ เครื่องราช หรือ เครื่องแบบ ภาพถ่าย ตำแหน่งบริหาร
1
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-
นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs.Chintana Dityen
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Chief of Lamphun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2561
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง:  ปัจจุบัน
2
-
-
-
นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs.Chintana Dityen
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Chief of Lamphun Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2560 (18 ธันวาคม 2560)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
3
-
-
-
นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs.Chintana Dityen
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2559
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
4
-
-
-
นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs.Chintana Dityen
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2558
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
5
-
-
-
นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs.Chintana Dityen
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2556 27 มิ.ย.2556(ระดับสูง)
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: ที่ 1858/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
6
-
-
-
นางจินตนา ดิษเย็น
Mrs.Chintana Dityen
ตำแหน่ง: สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Chief of Phayao Area Excise Office
สังกัด:  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
Phayao Area Excise Office

ปีที่ดำรงตำแหน่ง: ปีงบประมาณ 2557
ปีที่สิ้นสุดดำรงตำแหน่ง: 
ที่มาข้อมูล สรุปรายงานประจำปีของกรมสรรพสามิต ** รูปภาพผู้บริหารตามปีที่กรมสรรพสามิตเผยแพร่